Komfort Med
Regulamin

 

Regulamin

(obowiązujący od dnia 18 maja 2023 roku)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy Komfort Med, działający pod adresem: komfortmed.pl, prowadzony jest przez Piotra Jurszę - Zarządcę Sukcesyjnego działalności gospodarczej pod firmą JURSZA DARIUSZ 'KOMFORT MED' P.P.H.U. w spadku, z siedzibą przy: Winogrady 47, 61-663 Poznań działający pod numerem NIP: 7790034674, REGON: 632465422, Tel: 61 828 00 04, 61 826 59 59, 61 811 05 15, e-mail: [email protected] .

 2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Komfort Med a w szczególności zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz zasady świadczenia przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych.W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy ze Sprzedawcą lub skorzystania z Usług Elektronicznych Sklepu Internetowego.

 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

 5. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu komfortmed.pl w „Regulamin". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy.

 7. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym odnoszące się do Produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

 9. Klient obowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 10. Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie w Sklepie Internetowym.

2. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów;

Konsument następujące osoby: (i) osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - tzw. „Konsument sensu stricto" oraz (ii)osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta". Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta;

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep lub która zamierza lub która zawarła Umowę ze Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie;

Zamówienie - oferta - oświadczenie woli Klienta złożone na Formularzu Zamówienia w przedmiocie zawarcia Umowy na warunkach wynikających z Regulaminu;

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności;

Koszyk - element Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym może modyfikować ilość Towaru, adres dostawy, dane Klienta, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności;

Sklep Internetowy - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: komfortmed.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary;

Sprzedawca - Piotr Jursza - Zarządca Sukcesyjny działalności gospodarczej pod firmą JURSZA DARIUSZ 'KOMFORT MED' P.P.H.U. w spadku z siedzibą przy: Winogrady 47, NIP: 7790034674, REGON: 632465422;

Towar - zaprezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia, mogący być lub będący przedmiotem Umowy;

Umowa - umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień;

Newsletter - usługa elektroniczna pozwalająca Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy;

Usługa Elektroniczna - świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tj. usługę prowadzenia Konta i możliwość składania Zamówienie, blog i możliwość dostępu do treści znajdującej się w Sklepie Internetowym lub Zamówienie lub zamieszczanie Opinii; kontaktowanie się z ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego;

Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

3. WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących Usług Elektronicznych: prowadzenie Konta w Sklepie, zawieranie Umów sprzedaży Towaru, zapisanie się na Newsletter, zamieszczanie i przeglądanie opinii, wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.

 2. Klient może korzystać z Konta po zarejestrowaniu go poprzez kliknięcie zakładki “Zarejestruj się” i po (1) wypełnieniu danych zawartych w formularzu rejestracji, (2) akceptacji oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz (3) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji Zamówienia, a następnie po kliknięciu pola “Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: adres poczty elektronicznej i hasło.

 3. Niezbędne wymagania techniczne wobec systemu teleinformatycznego Klienta umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do przeglądania jego zawartości, zawierania Umów oraz korzystania z Usług Elektronicznych to:

  1. dostęp do komputera lub innego urządzenia multimedialnego

  2. połączenie z siecią Internet.

  3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia multimedialnego dokumentów HTML, w szczególności typu Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, w tym przeglądarka powinna akceptować pliki cookie oraz obsługiwać JavaScript.

  4. posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://komfortmed.pl/polityka-prywatnosci.

 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Klienta e-mail wiadomości zawierających informacje dotyczące Towarów, akcji promocyjnych, wydarzeń związanych z promocją Towarów oraz związanych ze Sprzedawcą i jego działalnością.

 3. Warunkiem korzystania z Newslettera, który może zawierać informacje handlowe, jest wyrażenie przez Klienta zgody na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie pola “Zapisz się” na stronie Sklepu i zaakceptowanie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę. Z chwilą potwierdzenia woli otrzymywania Usługi Newsletter przez użytkownika dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie Usługi Newsletter.

 4. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

 5. Klient wypowiada umowę o korzystanie z usługi Newsletter poprzez wypisanie się z listy subskrybentów wysyłając oświadczenie na adres e-mail [email protected].

 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 7. Sprzedawca świadczy Usługę Elektroniczną Konto nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klientowi przysługuje prawo, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy na adres: [email protected] lub też pisemnie za pośrednictwem nadania na adres: ul. Winogrady 47, Poznań.

 8. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

 9. W ramach Konta, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta także usługę podtrzymywania sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.

 10. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usługi prowadzenia Konta bez podania przyczyny pisząc e-mail na adres [email protected] lub pisemnie na adres Sprzedawcy ul. Winogrady 47, Poznań 61-663.

 11. Sprzedawca może wypowiedzieć Usługi Elektroniczne Klientowi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: komfortmed.pl lub e-mailowo na adres [email protected], 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów, w maksymalnej ilości dostępnych Towarów w Sklepie Internetowym, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu lub poprzez kliknięcie przycisku “ZAMAWIAM” po dodaniu Towarów do koszyka, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru opcji logowania lub zakupu bez logowania, formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie złożenie Zamówienia poprzez potwierdzenie zakupu - kliknięcie przycisku “ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

 3. Klient może złożyć Zamówienie wybierając jedną z dwóch opcji prezentowanych na stronie internetowej Sklepu:

  1. po zalogowaniu do posiadanego Konta (po uprzednim jego utworzeniu) jako stały Klient Sklepu, po zalogowaniu się, poprzez Formularz Zamówienia;

  2. dokonując pierwszego zakupu z jednoczesnym uruchomieniem opcji logowania się w celu uzyskania statusu stałego klienta, poprzez Formularz Zamówienia i rejestrując Konto;

  3. dokonując zakupu składając Zamówienie jako Klient niezalogowany poprzez Formularz Zamówienia. W tym przypadku realizacja Zamówienia jest zależna od podania dokładnego adresu wysyłki i dokonania płatności za Produkt, chyba że Klient korzysta z opcji odbioru osobistego wraz z uiszczeniem płatności przy odbiorze Produktu.

 1. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta" w niniejszym Regulaminie), , będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania Zamówienia Towarów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

 2. Po złożeniu Zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego Zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.

 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

  1. w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem płatności elektronicznych - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w Dni Robocze, w godzinach, od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego).

 2. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, co następuje po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem płatności elektronicznych. W przypadku złożenia Zamówienia płatnego gotówka przy wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient otrzymuje niezwłocznie. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa.

 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT.

 4. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest: e-mail - [email protected]

 5. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu, ale jest podany w podsumowaniu Zakupu - w miejscu “Koszt dostawy”. W podsumowaniu “Razem” widnieje cena za zakupione Towary wraz z kosztem dostawy

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym Klienta obowiązuje cena Towaru obowiązująca z chwilą składania Zamówienia.


5. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:

  1. paczkomatu - płatność za pobraniem lub płatność z góry;

  2. kuriera;

 1. Klient może skorzystać z opcji odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy po otrzymaniu wiadomości e-mail, że Towary są gotowe do odbioru.

 2. Dostawa Produktów jest dostępna na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 3. Dostawa Produktu jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w Sklepie Internetowym w w Formularzu Zamówienia, w tym łączne koszty Produktu i Dostawy są wskazane bezpośrednio przed potwierdzenia złożenia Zamówienia i kliknięcia przycisku “Podsumowanie” i “Zamawiam i płacę”.

 4. Termin dostawy wynosi do 2-4 Dni Roboczych licząc od opłacenia przez Klienta Zamówienia i przyjęcia go do Realizacji.

 5. Termin dostarczenia Zamówienia do Klienta obejmuje czas realizacji oraz czas dostawy Zamówienia przez kuriera.

 6. Niezwłocznie po spakowaniu Produktów Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że paczka została przekazana kurierowi i Klient otrzymuje link do śledzenia przesyłki. W przypadku odbioru osobistego, Klient otrzymuje informacje, że Towary są gotowe do odbioru osobistego.


6. REALIZACJA PŁATNOŚCI

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

  1. gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym Towarów;

  2. płatność online za pośrednictwem Płatności Shoper (poprzez platformę Blue Media) za pomocą możliwych aktualnych sposobów płatności odstępnych na stronie operatora;

  3. gotówką przy odbiorze u kuriera (odbiór);

  4. za pobraniem przy wyborze dostawy do paczkomatu;

  5. poprzez aplikację BLIK przez telefon.

 1. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego wraz z zapłatą przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest odebrać i zapłacić za zamówiony Towar w terminie pięciu (5) Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości o gotowości Towaru do odbioru. Brak dotrzymania tego terminu skutkować będzie anulowaniem Zamówienia i usunięciem go z systemu, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany w Zamówieniu lub przypisany do Konta e-mail.

 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego Zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)”. Obsługiwane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, MasterCard. MasterCard Electronic, Maestro. Spółka Blue Media nie obsługuje wpłat z rachunków zagranicznych.

7. REKLAMACJA

 1. Reklamacji podlegają Towary, Usługi Elektroniczne, Umowa oraz pozostałe działania związane ze Sprzedawcą niezgodne z Umową.

 2. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej chwili i ujawniony w ciągu dwóch (2) lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego

 3. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym powiadomił on Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:

  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniom i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

   • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;

  1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

  2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnia Konsumentowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 4 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność lub niewłaściwe zamontowanie zostało przeprowadzone przez Konsumenta i wynikało z błędów z instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim razie Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności Towaru z Umową.

 6. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 7. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbierze Towar na swój koszt.

 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;

  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;

  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową;

  4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

  6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową.

 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

 2. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

 3. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

 4. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towary Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi na Prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych czynności nastąpi wcześniej.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Klient - Konsument, który chce złożyć reklamację na Towar zakupiony na podstawie Umowy może to zrobić na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r. W szczególności reklamacja może być złożona na podstawie przepisów art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta określających podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy w razie braku zgodności Towaru z Umową.

 7. Reklamacja może być złożona:

  1. pisemnie na adres: ul. Winogrady 47, 61-663 Poznań

  2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected]

i powinna zawierać następujące informacje w opisie reklamacji:

  1. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji i okoliczności ujawnienia nieprawidłowości - w szczególności rodzaju niezgodności, daty wystąpienia nieprawidłowości lub niezgodności z Umową

  2. żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy lub innego roszczenia;

  3. danych kontaktowych Klienta - imię i nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail - co ułatwi rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Wraz z reklamacją Klient dostarczy dowody związane z przedmiotem reklamacji, w tym potwierdzenie zakupu Towaru, zdjęcia Towaru, dokumenty dotyczące Towaru lub Towar. Sprzedawca może także zwrócić się do Klienta z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację złożoną przez Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni począwszy od dnia jej wpływu .

 3. W stosunku do Przedsiębiorcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi określają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Niniejszy paragraf dotyczy również odpowiednio reklamacji w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może ale nie musi skorzystać z udostępnionego wzoru oświadczenia.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: Komfort Med ul. Winogrady 47, 61-663 Poznań lub e-mailem na adres: [email protected].

 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Komfort Med, ul. Winogrady 47, 61-663 Poznań.

 6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki wybrał Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 9. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").

 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta", Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.


10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

 4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

11. PRAWA AUTORSKIE

 1. Nazwy handlowe, nazwy Towarów, nazwy producentów oraz dystrybutorów i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem użyte są w celach informacyjnych.

 2. Treść umieszczona na stronie Sklepu chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość strony internetowej Sklepu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z przyczyn związanych ze zmianą przepisów prawa, zmianami w zakresie sposobu realizacji Umowy lub realizacji Usług Elektronicznych.

 3. O każdej zamianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Sklepie Internetowym. W przypadku świadczenia Usług Elektronicznych, W terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia pierwszego zalogowania się po dacie umieszczenia informacji o zmianach Klient może zaakceptować zmiany Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego lub poczty elektronicznej. Brak akceptacji zmian w tym terminie będzie jednoznaczny z wypowiedzeniem Umowy, wskutek czego jego Konto zostanie usunięte. Zmiany wchodzą w życie po upływie ww. terminu iw/w terminu. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od Umowy.

 4. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez
Konsumenta sensu stricto oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od zawartej umowy


Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: Komfort Med

Adres: ul. Winogrady 47, 61-663 Poznań


FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG


Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:
Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie:

_________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.


Z wyrazami szacunku,

__________________

(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium